Artikel 1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.2 Meerdere grafisch ontwerpbureaus
1.3 Offerte
1.4 Bevestiging van de opdracht

Artikel 2 – Realisatie van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren van de opdracht

2.2 Verstrekking van gegevens

2.3. Onjuiste gegevens
2.4 Werk door derden
2.5 Proeven en akkoordverklaring
2.6 Bevoegden
2.7 Leveringstermijn
2.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
2.9 Risico van opslag informatie
2.10 Klachten

Artikel 3 – Gebruik en Onderzoek
3.1 Onderzoek naar het bestaan van rechten

3.2 Eigen promotie
3.3 Eigendom bij NAONG

Artikel 4 – Honorarium
4.1 Honorarium en bijkomende kosten

4.2 Honorarium voor meerwerk

Artikel 5 – Betaling
5.1 Betalingsverplichting

5.2 Verrekening
5.3 Periodieke betalingen

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Aansprakelijkheid

Artikel 7 – Overige bepalingen
7.1 Overdracht aan derden

7.2 Vertrouwelijkheid
7.3 Nederlands recht

Artikel 1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en NAONG gesloten overeenkomsten. Zodra akkoord wordt gegeven op de dienstverlening gelden de algemene voorwaarden.

1.2 Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van NAONG zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende 4 dagen. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht.
Mondelinge afspraken en bedingen binden NAONG eerst nadat deze door NAONG zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht. Alle genoemde bedragen zijn inclusief het voor de diensten van NAONG wettelijk geldende BTW-tarief.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever digitaal te worden bevestigd. Onder digitaal wordt verstaan: per email of WhatsApp.

Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat NAONG een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden NAONG pas nadat deze digitaal door NAONG zijn bevestigd.

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij NAONG hiervan op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 2 – Realisatie van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren van de opdracht

NAONG zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal NAONG de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden.

2.2 Verstrekking van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door NAONG mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Onjuiste gegevens

NAONG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat NAONG het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is.

2.4 Werk door derden

Indien bij de uitvoering van de opdracht NAONG volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.6 Bevoegden

Werknemers of contactpersonen handelend in opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.

2.10 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan NAONG te worden medegedeeld.

Artikel 3 – Gebruik en Onderzoek
3.1 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van NAONG. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.2 Eigen promotie
NAONG heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

3.3 Eigendom bij NAONG

De in het kader van de opdracht door NAONG tot stand gebrachte werktekeningen, logos, ontwerpschetsen, visitekaartjes, flyers en andere materialen of bestanden, blijven eigendom van NAONG, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.

Artikel 4 – Honorarium
4.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die NAONG voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

Indien tussen NAONG en opdrachtgever geen honorarium is overeengekomen voor de door NAONG verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zullen partijen alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door NAONG gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

4.2 Honorarium voor meerwerk

Indien NAONG door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens NAONG onontbeerlijk zijn, zal NAONG dat onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Wordt ten aanzien van het nodig geachte meerwerk geen overeenstemming bereikt, dan is NAONG gerechtigd de werkzaamheden te staken en af te rekenen.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Betalingsverplichting

Betaling dient plaats te vinden voor de gefactureerde datum. Zonder betaling dient NAONG nog geen werkzaamheden te verrichten. Indien na het verstrijken van deze termijn door NAONG nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim een verschuldigd. Beschuldigde bedrag wordt omschreven als in herinneringskosten. Herinneringskosten worden berekend aan de hand van het verlopen factuur termijn. In geval van verzuim zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer NAONG evenwel aantoont dat NAONG ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. Gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn en redelijk zijn.

5.2 Verrekening

Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Als er akkoord wordt gegeven op de werkzaamheden en de producten niet meer van toepassing is, worden er verwerkingskosten-annuleringskosten verrekent. Is de opdracht, bestelling niet juist uitgevoerd of is er technisch wat fout gegaan, worden de betaalde kosten niet teruggeboekt maar omgewisseld in een tegoedbon.

5.3 Periodieke betalingen

NAONG heeft het recht zijn honorarium in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Aansprakelijkheid
NAONG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld

b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen

c) fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden

d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers

e) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met NAONG gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

7.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

7.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen NAONG en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen NAONG en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar NAONG is gevestigd.

CONTACT

Mail naar ons voor een kennismaking of vul onderstaand formulier in voor een bestelling.